Yayın İlke ve Quralları

 

Türkce (AZE), 10.01.2013

Sorğulama Zamanı Düşünce Topluluğu (SZDT)


Yayın İlkeleri

SZDT saytında toplumsal bilimler sahesinde yér alabilecek mahiyyetde olan (1) meqale, (2) olay incelemesi, (3) deneme, qısa yazı ve güncel gelişmeler üzerine yorum ve deyerlendirme, (4) meqale ve kitab deyerlendirmeleri, (5) tarixi arşiv mahiyyeti daşıyan sened, görsel ve éşitseller ve (6) çéviri yayınlanmaqdadır.


SZDT saytına gönderilecek tedqiqlerin özgün olması diqqete alınar. Ancaq daha önce başqa yér(ler)de yayınlanmış yazı ve tedqiqler de uyğun görüldüyü teqdirde yayınlanabiler.


SZDT saytında yayınlanan yazı, inceleme ve araşdırmalarda beyan édilen görüşlerin sorumluluğu yazar(lar)ına aiddir.


SZDT saytında yayınlanan yayınlardan, qaynaq gösterilerek alıntı alınabiler.


SZDT saytında üç dil (Türkce, Farsca ve İngilisce), iki lehce (Türkiye-Türkcesi ve Azerbaycan-Türkcesi) ve iki alfabéde (Latin ve Ereb) yayın yayınlamqdadır.


SZDT irelileyen dönemlerde yayınladığı lehcelere Türkcenin diger lehcelerinden, ayrıca dil ve alfabéye Rusca’nı ve Kiril alfabésini de artırmağı planlamaqdadır.


SZDT ile yazışma adrési: bilgi@sorgulamazamani.com


Yazım Quralları

SZDT saytına gönderilecek yazıların, aşağıdakı qurallara uyğun olmasına diqqet gösterilmesi gereklidir:

1. Başlıq: Yazının içeriyi ile uyumlu bir başlıq olmalı, 12 punto ve qalın herflerle dik yazılmalıdır. Yazının başlığı, en çox 15 sözcük olmalıdır.


2. Yazarın adı-soyadı, e-maili, qurumsal kimliyi ve adrési: Yazarın adı ve soyadı başlığın altındakı setire yazılmalıdır. Sonraki setire yazarın e-mail’i, qurumsal kimliyi ve adrési yazılmalıdır.


3. Özet ve açar sözcükler: Yazının özgün dilinde, qonunu/ mövzunu qısa ve esaslı biçimde ifade éden ve 100-150 sözcük arasında olan, bir özet/ xülase açıqlaması olmalıdır. Özetin altında en az 5 en fazla 8 sözcükden oluşan açar sözcükler yazılmalıdır. Başlıq, özet ve açar sözcükler éyni zamanda Türkiye-Türkçesi, Azerbaycan-Türkcesi (Latin ve Ereb alfabésinde), Farsca ve İngilisce olarak saytın ilgili bölümlerinde yayımlanacaqdır. Yazarın, başlıq, özet ve açar sözcükleri; sözü édilen dil ve lehcelere çévirme olanağı olmadığı durumda, SZDT terefinden çéviri xidmeti vérilecekdir. Özet ve açar sözcükler 10 punto böyüklüyünde yazılmalıdır.


4. Metin:

4.1. Yazı böyüklüyü ve bét (seyfe): Yazılar­, 12 punto böyüklüyünde ve Times New Roman yazı çéşidi ile yazılmalıdır. Setir aralığı, 1.5 olmalıdır. Word dosyasının dörd terefinden de 2.5 santimétre boşluq buraxılmalı ve bétler/ seyfeler nömrelendirilmelidir.


4.2. Birbaşa alınan alıntı metninin böyüklüyü: Dörd setir ve dörd setirden qısa olan birbaşa alıntılar cüt dırnaq içinde yazılmalıdır. Dörd setirden daha uzun olan birbaşa alıntılar ise 10 punto böyüklüyünde ve metnin sağ ve solundan 1.5 santimétre içeri yönünde girintili olaraq yazılmalıdır.


4.3. Sözcük sayısı: Sözcük sayısı açısından uzun meqale 6,000-15,000 sözcük arasında; qısa meqale 3,000-5,000 sözcük arasında; olay incelemesi 1,500-3,000 sözcük arasında; meqale ve kitab deyerlendirmeleri 1,500-3,000 sözcük arasında;qısa yazı, deneme, güncel gelişmeler üzerine yorum ve deyerlendirme 500-1,500 sözcük arasında olmalıdır.


4.4. Metin içi başlıqlar: Yazıda esas, ara ve alt başlıqlar istifade édilebiler ve başlıqlar nömrelendirilebiler. Esas başlıqlar (esas bölümler, qaynaqlar ve elaveler) böyük herflerle; ara ve alt başlıqlar, yalnız ilk herfleri böyük olmaq üzere qalın herflerle dik yazılmalıdır. Sadece alt başlıqlarda géçerli olmaq üzere, ilgili başlığın sonuna iki nöqte üst üste qoyulmalı (:) ve yazının ardı, éyni setirden sürdürülmelidir.


4.5. İstinadlar: İstinad édilen qaynaqlar, metin içinde gösterilmelidir, dipnot sistémi ile déyil. Misal üçün: Tanpınar (2000: 35) ya da (Tanpınar 2000: 35). Metin içinde birden çox yazarlı qaynaqların sadece ilk yazarı yazılmalı ve diger yazarlar üçün vd. elave édilmelidir; qaynaqcada ise yazının tüm yazarları yazılmalıdır. Yayım tarixi olmayan qaynaqlarda sadece yazarın adı; yazarı belli olmayan ansiklopédi vb. eserlerde ise eserin adı yazılmalıdır. İkinci qaynaqdan alınan alıntılarda, esil qaynaq da belli édilmelidir. Misal üçün: (Tanpınar 1998'den neqléden: Çelik, 2010: 35) ya da Çelik (Tanpınar 1998’den neqléden: 2010: 35). Şexsi görüşmeler, metin içinde soyadı ve tarixi belli édilerek gösterilmeli, ayrıca qaynaqcada da belli édilmelidir.


4.5.1. Ayrıq/ İstisna: Sadece qısa yazı, deneme, güncel gelişmeler üzerine yorum ve deyerlendirmelerde, metin içinde istinad édilen qaynaqlar, yazar terefinden dipnot biçiminde yazılmışsa olduğu kimi yayımlanabiler.


4.6. Sonnotlar: Sonnotlar, metnin sonunda ve “Qaynaqca” qisminden önce gösterilmelidir. Sonnotlar, 1’den başlayaraq sayı ile sıralanmalıdır. Bir edet sonnotun uzunluğu 100 sözcüyü kéçmemelidir. Sonnotlarda qaynaq göstermek üçün, metin içi qaynaq gösterme biçimi istifade édilmelidir.


4.7. Tablo, Şekil, Cizim ve Resim: Tablo, şekil, cizim ve resimlerin nömresi ve adı olmalı, ayrıca 10 punto ile yazılmalıdır. Tablo nömresi tablonun üstünde soldan sağa, qalın ve dik yazılmalı; tablo adı ise tablo nömresinden sonra iki nöqte üst üste qoyularaq dik yazılmalıdır. Şekil, cizim ve resimler üçün ise bu ölçüte uyulmalıdır: Şekil, cizim ve resim nömreleri ve adları şekil, cizim ya da resmin düz altına ortalı biçimde yazılmalıdır. Ayrıca nömreden sonra nöqte ve nöqtenin tam yanından adları dik yazılmalıdır. Aşağıda tablo numunesi vérilmekdedir:

 

Tablo 1: SZDT’deki yayımlarla ilgili bilgiler

Yayım Türleri

Yayım Sayısı

Bét/ Seyfe Sayısı

Qaynaq Sayısı

N

X

SS

N

X

SS

Meqale

77

1071

21,3

7,5

1453

27,6

15,8

Kitab İncelemesi

23

37

7,5

4,4

23

7,8

8,3

Toplam

100

1108

20,7

7,9

1476

26,8

16,1

 


5. Qaynaqca: İstinad édilen qaynaqlar, yazının sonunda vérilen qaynaqcada yazarların soyadlarına göre alfabétik sırayla yazılmalıdır. Qaynaqcanın aşağıda vérilen esas nümunelerdeki biçime uyğun olmasına diqqet gösterilmelidir. Bir yazarın birden çox yayını olması durumunda, qaynaqlar yayımlanış tarixine göre eskiden yéniye gelen yönde sıralanmalı; bir yazara aid éyni ilde basılmış/ çap édilmiş yayınlar ise (1970a, 1970b) biçiminde gösterilmelidir.

Kitablar:
Behrengi, Samed. [1975] (2012). Küçük Kara Balık. Farsca’dan Türkçe’ye çéviren: İlknur Özdemir. İstanbul: Kırmızı Kedi.


Tanpınar, Ahmet H. (2000). Saatleri Ayarlama Enstitüsü. İstanbul: Dergah Yayınları.


U.S. Bureau of the Census. (1960). Characteristics of Population. Cild. 1. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.


Süreli Yayınlar:
Goodman, Leo A. (1947a). “The Analysis of Systems of Qualitative Variables When Some of the Variables Are Unobservable. Part I—A Modified Latent Structure Approach.”American Journal of Sociology 79(5): 1179–1259.


Goodman, Leo A. (1947b). “Exploratory Latent Structure Analysis Using Both Identifiable and Unidentifiable Models.” Biometrika 61(2): 215–31.


Szelényi, Szonja and Jacqueline Olvera. (Forthcoming). “The Declining Significance of Class: Does Gender Complicate the Story?” Theory and Society.


Derlemeler:
Sampson, Robert J. (1992). “Family Management and Child Development: Insights from Social Disorganization Theory.” Pp. 63–93 in Advances in Criminology Theory. Vol. 3, Facts, Frameworks, and Forecasts, edited by J. McCord. New Brunswick, NJ: Transaction.


Tezler:
Charles, Maria. (1990). “Occupational Sex Segregation: A Log-Linear Analysis of Patterns in 25 Industrial Countries.” PhD dissertation, Department of Sociology, Stanford University, Stanford, CA.


Ağ sayfaları:
American Sociological Association. (1997). “Call for Help: Social Science Knowledge on Race, Racism, and Race Relations” (ASA Action Alert, October 15). Washington, DC: American Sociological Association. Retrieved October 15, 1997 (http://www.asanet.org/journals/fn_1997.cfm veya http://www.asanet.org/footnotes/1997/ASA.08.1997.pdf).


Kao, Grace and Jennifer Thompson. (2003). “Racial and Ethnic Stratification in Educational Achievement and Attainment.” Annual Review of Sociology 29:417–42. Retrieved October 20, 2003 (http://arjournals.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.soc.29.010202.100019).


Véri dabanları / Véri bazaları:
Deschenes, Elizabeth Piper, Susan Turner, and Joan Petersilia. Intensive Community Supervision in Minnesota, 1990–1992: A Dual Experiment in Prison Diversion and Enhanced Supervised Release [Computer file]. ICPSR06849-v1. Ann Arbor, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Research [distributor], 2000. doi:10.3886/ICPSR06849.

 

6. Elaveler: Qaynaqca qisminden sonra yazılmalıdır. Her bir elave üçün elavenin üstünde bir ad ya da qısa bir açıqlama yazılmalıdır. Birden çox elave olduğu durumunda elaveler nömrelendirilmelidir. Elavenin adı ve nömresi, elavenin üstünde qalın ve dik yazılmalı; elave adı ise elave nömresinden sonra iki nöqte üst üste qoyularak dik yazılmalıdır.


Çéviri: Gönderilecek çéviriler üçün özgün metnin sahibinden izin alınmalıdır. Ayrıca çéviri ile birlikde özgün metin de Word ya da PDF biçiminde gönderilmelidir.


Tarixi arşiv xüsusiyyeti daşıyan sened, görsel ve éşitseller: Gönderilecek tarixi sened xüsusiyyeti daşıdığı düşünülen sened, görsel ve éşitseller; qaynaq gösterilerek ve qısa bir açıqlama ile birlikde gönderilmelidir.


Gönderilen Yazı, Deneme, Yorum, Meqale ve Çévirinin Deyerlendirilmesi

SZDT saytında yayımlanmaq üzere gönderilen matéryallar önce yayın ilkelerine uyğunluq açısından incelener. Uyğun olmayanlar yazara düzeltmesi üçün géri gönderiler. Uyğun görülenler ilgili/ elaqedar sahedeki iki uzmana/ mütexessise gönderiler. Uzman raportlarından biri müsbet, biri menfi olduğu teqdirde, tedqiq üçüncü bir uzmana gönderilebiler ya da Yayın Qurulu uzman raportlarını inceleyerek son qerarı vérebilir. Düzeldilmesi istenen yazılar, yazara düzeltmesi üçün géri gönderiler. Yazarın düzeltmeleri en géc 15 gün içinde tamamlayıb yazını yéniden göndermesi gereker. Yazı veya diger matéryallar, yayınlanmak üçün uyğun görülmediyse, yazara e-mail ile bildiriler.


Yazım Dili

SZDT Azerbaycan-Türkcesi (Latin ve Ereb alfabésinde), Türkiye-Türkcesi, Farsca ve İngilisce dillerindeki matéryalları yayımlamaqdadır. Ancaq Türkce’nin diger lehcelerinde ve Rusca, Bulgarca, Erebce, Almanca, Fransızca vs. dillerdeki matéryalları da, yayın ilkelerine uyğun gördüyü teqdirde yayımlamaq üzere deyerlendirmeye alabiler.


Yazı ya da Matéryalların SZDT’ye Gönderilmesi

Yuxarıda belli édilen ilke ve ölçütlere uyğun olaraq hazırlanmış yazı ya da matéryallar, bilgi@sorgulamazamani.com adrésine gönderilmelidir. Yazar(lar) ayrı bir Word dosyası ile en çox 150 sözcükden oluşan qısa bir özgéçmişini de göndermelidir.  Yayın Qurulu, yazı(lar) üzerinde esasa yönelik olmayan kiçik biçimsel düzeltmeler uyğulayabiler.

 

- - - - - - -

Türkçe (TUR), 10.01.2013

Sorgulama Zamanı Düşünce Topluluğu (SZDT)


Yayın İlkeleri

SZDT sitesinde toplumsal bilimler alanında yer alabilecek nitelikte olan (1) makale, (2) olay incelemesi, (3) deneme, kısa yazı ve güncel gelişmeler üzerine yorum ve değerlendirme, (4) makale ve kitap değerlendirmeleri, (5) tarihi arşiv niteliği taşıyan belge, görsel ve işitseller ve (6) çeviri yayınlanmaktadır.


SZDT sitesine gönderilecek çalışmaların özgün olması niteliği aranır. Ancak daha önce başka yer(ler)de yayınlanmış çalışmalar da uygun görüldüğü takdirde yayınlanabilir.


SZDT sitesinde yayınlanan çalışmalardaki görüşlerin sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.


SZDT sitesinde yayınlanan çalışmalardan kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.


SZDT üç dil (Türkçe, Farsça ve İngilizce), iki lehçe (Türkiye-Türkçesi ve Azerbaycan-Türkçesi) ve iki alfabede (Latin ve Arap) yayın yapmaktadır.


SZDT ilerleyen dönemlerde yayın yaptığı lehçelere Türkçenin diğer lehçelerinden, ayrıca dil ve alfabeye Rusça’yı ve Kiril alfabesini de eklemeyi planlamaktadır.


SZDT ile yazışma adresi: bilgi@sorgulamazamani.com


Yazım Kuralları

SZDT sitesine gönderilecek yazıların, aşağıdaki kurallara uygun olmasına özen gösterilmesi gerekir:

1. Başlık: Yazının içeriği ile uyumlu bir başlık olmalı, 12 punto ve kalın harflerle dik yazılmalıdır. Yazının başlığı, en fazla 15 sözcük olmalıdır.


2. Yazarın adı, e-maili, kurumsal kimliği ve adresi: Yazarın adı ve soyadı başlığın altındaki satıra yazılmalıdır. Sonraki satıra yazarın e-mail’i, kurumsal kimliği ve adresi yazılmalıdır.


3. Özet ve anahtar sözcükler: Yazının özgün dilinde, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve 100-150 sözcük arasında bir özet bulunmalıdır. Özetin altında en az 5 en fazla 8 sözcükten oluşan anahtar sözcükler yazılmalıdır. Özet ve anahtar sözcükler aynı zamanda Türkiye-Türkçesi, Azerbaycan-Türkçesi (Latin ve Arap alfabesinde), Farsça ve İngilizce olarak yayınlanacaktır. Yazarın, özet ve anahtar sözcükleri sözü edilen dil ve lehçelere çevirme olanağı olmadığı durumda, SZDT tarafından söz konusu çeviri olanağı sağlanacaktır. Özet ve anahtar sözcükler 10 punto ile yazılmalıdır.


4. Metin:

4.1. Yazı büyüklüğü ve sayfa: Yazılar­, 12 punto büyüklüğünde ve Times New Roman yazı çeşidi ile yazılmalıdır. Satır aralığı, 1.5 olmalıdır. Word dosyasının dört tarafından da 2,5’ar santimetre boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır.


4.2. Doğrudan alıntı büyüklüğü: Dört satır ve dört satırdan kısa olan doğrudan alıntılar çift tırnak içinde yazılmalıdır. Dört satırdan daha uzun olan doğrudan alıntılar ise 10 punto büyüklüğünde ve metnin sağ ve solundan 1.5’ar santimetre içeri girintili yazılmalıdır.


4.3. Sözcük sayısı: Sözcük sayısı açısından uzun makale 6,000-15,000 sözcük arasında; kısa makale 3,000-5,000 sözcük arasında; olay incelemesi 1,500-3,000 sözcük arasında; makale ve kitap değerlendirmeleri 1,500-3,000 sözcük arasında;kısa yazı, deneme, güncel gelişmeler üzerine yorum ve değerlendirme 500-1,500 sözcük arasındaolmalıdır.


4.4. Metin içi başlıklar: Yazıda temel, ara ve alt başlıklar kullanılabilir ve başlıklar numaralandırılabilir. Temel başlıklar (temel bölümler, kaynaklar ve ekler) büyük harflerle; ara ve alt başlıklar, yalnız ilk harfleri büyük olmak üzere koyu harflerle dik yazılmalıdır. Sadece alt başlıklarda geçerli olmak üzere, ilgili başlığın sonuna iki nokta üst üste konulup (:) yazının ardı, aynı satırdan sürdürülmelidir.


4.5. Atıflar: Kaynaklara atıflar, metin içinde gösterilmelidir, dipnot sistemi ile değil. Örneğin: Tanpınar (2000: 35) ya da (Tanpınar 2000: 35). Metin içinde birden fazla yazarlı kaynakların sadece ilk yazarı yazılmalı ve diğer yazarlar için vd. eklenmelidir; kaynakçada ise yazının tüm yazarları yazılmalıdır. Yayım tarihi olmayan kaynaklarda sadece yazarın adı; yazarı belirtilmeyen ansiklopedi vb. eserlerde ise eserin adı yazılmalıdır. İkinci kaynaktan yapılan alıntılarda, asıl kaynak da belirtilmelidir. Örneğin: (Tanpınar 1998'den aktaran: Çelik, 2010: 35) ya da Çelik (Tanpınar 1998’den aktaran: 2010: 35). Kişisel görüşmeler, metin içinde soyadı ve tarih belirtilerek gösterilmeli, ayrıca kaynakçada da belirtilmelidir.


4.5.1. Ayrık/ İstisna: Sadece kısa yazı, deneme, güncel gelişmeler üzerine yorum ve değerlendirmelerde, metin içinde atfedilen kaynaklar, yazar tarafından dipnot biçiminde yazılmışsa olduğu gibi yayımlanabilir.


4.6. Sonnotlar: Sonnotlar, metnin sonunda ve “Kaynakça” kısmından önce gösterilmelidir. Sonnotlar, 1’den başlayarak sayı ile sıralanmalıdır. Bir adet sonnotun uzunluğu 100 sözcüğü geçmemelidir. Sonnotlarda kaynak göstermek için, metin içi kaynak gösterme biçimi kullanılmalıdır.


4.7. Tablo, Şekil, Çizim ve Resim: Tablo, şekil, çizim ve resimlerin numarası ve adı bulunmalı, ayrıca 10 punto ile yazılmalıdır. Tablo numarası tablonun üstünde soldan sağa, kalın ve dik yazılmalı; tablo adı ise tablo numarasından sonra iki nokta üst üste konularak dik yazılmalıdır. Şekil, çizim ve resimler için ise şu ölçüte uyulmalıdır: Şekil, çizim ve resim numaraları ve adları şekil, çizim ya da resmin hemen altına ortalı biçimde yazılmalıdır. Ayrıca numaradan hemen sonra nokta ve noktanın hemen yanından adları dik yazılmalıdır. Aşağıda tablo örneği verilmektedir:


Tablo 1: SZDT’deki yayımlarla ilgili bilgiler

Yayım Türleri

Yayım Sayısı

Bét/ Sayfa Sayısı

Kaynak Sayısı

N

X

SS

N

X

SS

Makale

77

1071

21,3

7,5

1453

27,6

15,8

Kitap İncelemesi

23

37

7,5

4,4

23

7,8

8,3

Toplam

100

1108

20,7

7,9

1476

26,8

16,1

 


5. Kaynakça: Atıf yapılan kaynaklar, yazının sonunda verilen kaynakçada yazarların soyadlarına göre alfabetik sırayla yazılmalıdır. Kaynakçanın aşağıda verilen temel örneklerdeki biçime uygun olmasına özen gösterilmelidir. Bir yazarın birden fazla yayını olması halinde, kaynaklar yayımlanış tarihine göre eskiden yeniye doğru sıralanmalı; bir yazara ait aynı yılda basılmış yayınlar ise (1970a, 1970b) biçiminde gösterilmelidir.

Kitaplar:
Behrengi, Samed. [1975] (2012). Küçük Kara Balık. Farsça’dan Türkçe’ye çeviren: İlknur Özdemir. İstanbul: Kırmızı Kedi.


Tanpınar, Ahmet H. (2000). Saatleri Ayarlama Enstitüsü. İstanbul: Dergah Yayınları.


U.S. Bureau of the Census. (1960). Characteristics of Population. Cilt. 1. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.


Süreli Yayınlar:
Goodman, Leo A. (1947a). “The Analysis of Systems of Qualitative Variables When Some of the Variables Are Unobservable. Part I—A Modified Latent Structure Approach.”American Journal of Sociology 79(5): 1179–1259.


Goodman, Leo A. (1947b). “Exploratory Latent Structure Analysis Using Both Identifiable and Unidentifiable Models.” Biometrika 61(2): 215–31.


Szelényi, Szonja and Jacqueline Olvera. (Forthcoming). “The Declining Significance of Class: Does Gender Complicate the Story?” Theory and Society.


Derlemeler:
Sampson, Robert J. (1992). “Family Management and Child Development: Insights from Social Disorganization Theory.” Pp. 63–93 in Advances in Criminology Theory. Vol. 3,Facts, Frameworks, and Forecasts, edited by J. McCord. New Brunswick, NJ: Transaction.


Tezler:
Charles, Maria. (1990). “Occupational Sex Segregation: A Log-Linear Analysis of Patterns in 25 Industrial Countries.” PhD dissertation, Department of Sociology, Stanford University, Stanford, CA.


Ağ sayfaları:
American Sociological Association. (1997). “Call for Help: Social Science Knowledge on Race, Racism, and Race Relations” (ASA Action Alert, October 15). Washington, DC: American Sociological Association. Retrieved October 15, 1997 (http://www.asanet.org/journals/fn_1997.cfm veya http://www.asanet.org/footnotes/1997/ASA.08.1997.pdf).


Kao, Grace and Jennifer Thompson. (2003). “Racial and Ethnic Stratification in Educational Achievement and Attainment.” Annual Review of Sociology 29:417–42. Retrieved October 20, 2003 (http://arjournals.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.soc.29.010202.100019).


Veri tabanları:
Deschenes, Elizabeth Piper, Susan Turner, and Joan Petersilia. Intensive Community Supervision in Minnesota, 1990–1992: A Dual Experiment in Prison Diversion and Enhanced Supervised Release [Computer file]. ICPSR06849-v1. Ann Arbor, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Research [distributor], 2000. doi:10.3886/ICPSR06849.

 

6. Ekler: Kaynakça kısmından sonra yazılmalıdır. Her bir ek için ekin üstünde bir ad ya da kısa bir açıklama yazılmalıdır. Birden fazla ek kullanılması durumunda ekler numaralandırılmalıdır. Ek adı ve numarası, ekin üstünde kalın ve dik yazılmalı; ek adı ise ek numarasından sonra iki nokta üst üste konularak dik yazılmalıdır.

 

Çeviri: Gönderilecek çeviriler için özgün metnin sahibinden izin alınmalıdır. Ayrıca çeviri ile birlikte özgün metin de Word ya da PDF biçiminde gönderilmelidir.


Tarihi arşiv niteliği taşıyan belge, görsel ve işitseller: Gönderilecek tarihi belge niteliği taşıdığı düşünülen belge, görsel ve işitseller; kaynak belirtilerek ve kısa bir açıklama ile birlikte gönderilmelidir.


Gönderilen Yazı, Deneme, Yorum, Makale ve Çevrinin Değerlendirilmesi

SZDT sitesinde yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar önce yayın ilkelerine uygunluk açısından incelenir. Uygun bulunmayanlar yazara düzeltmesi için geri gönderilir. Uygun görülenler ilgili alandaki iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarından biri olumlu, biri olumsuz olduğu takdirde çalışma üçüncü bir hakeme gönderilebilir ya da Yayın Kurulu hakem raporlarını inceleyerek son kararı verebilir. Düzeltme istenen çalışmalar, yazara düzeltmesi için geri gönderilir. Yazarın düzeltmeleri en geç 15 gün içinde tamamlayıp çalışmayı yeniden göndermesi gerekir. Çalışma, yayınlanmak için uygun görülmediyse, yazara e-mail ile bildirilir.


Yazım Dili

SZDT Azerbaycan-Türkçesi (Latin ve Arap alfabesinde), Türkiye-Türkçesi, Farsça ve İngilizce yayın yapmaktadır. Ancak Türkçe’nin diğer lehçelerinde ve Rusça, Bulgarca, Arapça, Almanca, Fransızca vs. çalışmalar da, yayın ilkelerine uygun bulunduğu takdirde yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınabilir.


Yazı ya da Materyallerin SZTD’ye Gönderilmesi

Yukarıda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanmış çalışmalar, bilgi@sorgulamazamani.com adresine gönderilmelidir. Yazar(lar) ayrı bir Word dosyası ile en fazla 150 sözcükten oluşan kısa bir özgeçmişini de göndermelidir. Yayın Kurulu, çalışma üzerinde esasa yönelik olmayan küçük biçimsel düzeltmeler yapabilir.