Amac ve İlkeler

Azerbaycan Türkcesinde:

 

Sorğulama Zamanı Düşünce Topluluğu’nun Quruluş Sebebleri, İlkeleri ve Amacları

Sorğulama Zamanı Düşünce Topluluğu; ictimai heyatdakı güncel meselelerin gérçekçi bir yanaşım esasında çözümlenmesini ve çözüm tekliflerinin gelişdirilmesini amaclayan bağımsız ve menfeet amacı güdmeyen bir araşdırma ve düşünce topluluğudur. Topluluq, ümumiyyetle ictimai élmlerin ferqli sahelerinde uzmanlıq (ixtisas) tehsili almış ve şexsi mesuliyyet duyğusuyla könüllü çalışan uzman (mütexessis) şexslerden oluşmaqdadır.

 

Sorğulama Zamanı Düşünce Topluluğu; varlıq, uyğarlıq (sivilizasiya), toplum (cemiyyet), kültür (medeniyyet), insan, biréy (ferd), kimlik, ictimai cinsiyyet, sinif, étnisite, millet-dövlet, milliyyetçilik, irqçilik, ayrımçılıq, dışlama (éşikde tutma), assimilyasiya, çoxkültürlülük (çoxmedeniyyetlilik), kültür-qırımı, étnik-qırım, étnik temizlik, işsizlik, yoxsulluq, réfah, sömürü (istismar), nüfus, énérji, çatışma, uzlaşma (razılaşma), savaş, térror, aşırıçılıq, kökdençilik, topdançılıq, faşizm, déspotizm, élerklik, insan haqq ve hürriyyetleri, edalet(sizlik), xoşgörü, xorgörü, çağcıllıq (modérnlik), çağcıllıq sonrası, bilgi, bilişim vb. kimi ictimai-medeni mövzuların neliyini, néceliyini ve neyüçünlüyünü sorğulamağa ve çözümlemeye çalışmaqdadır.

 

Topluluğun Quruluş Sebebleri

1.    İctimai élmler sahesinde uğraşılan güncel meselelerle bağlı élmi çalışmaları ve felsefe esaslı düşünce mehsullarını toplayıb tertiblemek.

2.    Disiplinlerarası ortaq çalışma imkanları sağlamaq (temin étmek).

3.    İctimai élmler sahesinde uğraşılan güncel meselelerin teşxisi, tesbiti, tanımlanması (terif édilmesi) ve çözümlenmesi (tehlili) üzerine ferqli baxış açıları ve yanaşımlara sahib kesimlerin görüş ve düşüncelerinin yansıdılabileceyi bir bilişim ve étkileşim ortamını oluşdurmaq.

 

Topluluğun Dayandığı İlkeler

1.    İctimai heyatı çetinleşdiren meselelerin oluşumu ve çözümüne bağlı duyarlılıq (hessasiyyet) ilkesi

2.    Edaletçi ve özgürlükçü (azadlıqçı) anlayış esasında ferdi ve ictimai sorumluluq (mesuliyyet) ilkesi

3.    Ferqli görüş, inanış, kimlik ve medeniyetlere bağlı kesimler arasında xoşgörü ve edalet ilkesi

 

Topluluğun Quruluş Amacları

İnsan ilişkilerinde (elaqelerinde); cehalet, kibir, ötekine qarşı önyarğı ve xorgörü, kin, nifret, sömürü (istismar), ezme, öldürme vb. kimi olğusal süreclerin (proseslerin) söylemsel ve éylemsel boyut ve sonuclarını sorğulayıb dartışaraq; edalet ve özgürlük (azadlıq) ilkeleri esasında yaşanabiler bir dünyanın inşa édilebilerliyi düşüncesi doğrultusunda, alçaqkönüllülük, ferqliliklere qarşı xoşgörü, anlama, qarşılıqlı sayğı, güven ve barış içinde birarada yaşama duyğu, düşünce ve davranış biçimlerini gelişdirme, teşviq étme ve yayğınlaşdırma amacını güdme bağlamında:

1.    Ayrı söylemsel ve idéolojik görüşleri paylaşan kesimler arasında qarşılıqlı irtibat, dartışma ve uzlaşma (razılaşma) kültürünü teşviq édib yayğınlaşdırmaq.

2.    Böyük, orta ve kiçik çaplarda yér alan güncel meselelerin dartışılması, çözümlenmesi ve çözüm tekliflerine bağlı disiplinlerarası ortaq çalışma şertlerini sağlamaq (temin étmek).

3.    Güncel ictimai meselelerle bağlı élmi çalışma ve düşünce mehsullarını toplayıb tertibleyerek maraqlanan şexs ve çévrelerin istifadesine açmaq.

4.    Başat güc merkezleri terefinden aparılan médyatik sansür (senzura), yanlılıq ve tekelçiliye qarşı altérnativ média ve iletişim (informatik elaqe) imkanları sağlamaq.

5.    İnsanların yaratdığı ictimai-medeni yapı ve sürecler bağlamında istéhsal édilmiş alğı, tutum, davranış qalıblarını, qavramları, deyerleri, normları; dolayısıyla da medeniyyetin istéhsalı olan her şéyi sorğulayan eleşdirel (tenqidi) düşünme ve éylemeye teşviq étmek. Başqa bir déyişle; édilgen itaetçi şexsiyyet tipi yétişdirme programları yérine, étkin sorğulayıcı şexsiyyet tipi yétişdirme girişimlerini teşviq étmek.

 

Araşdırma ve Maraq Saheleri

Sorgulama Zamanı Düşünce Topluluğu aşağıda belirtilen sahelerde terefsiz, gérçekçi ve bilimsel bir yanaşımla işlemeyi amaclar:

1.    Kéçim ve Ékonomi

2.    Düşünce ve Felsefe

3.    Hukuq ve Düzen

4.    Politika ve Uluslararası İlişkiler

5.    Biréy ve Psikoloji

6.    Toplum ve Kültür

7.    Tarix ve Gelecek

8.    Türklükbilimi

9.    Gündem

 

Yazan: Sorğulama Zamanı Düşünce Topluluğu Koordinatoru artum DİNC
İlk yazıldığı tarix: 22.05.2009
Son güncelleme tarixi: 02.07.2014

 

- - - - - - -

Türkiye Türkçesinde:

 

Sorgulama Zamanı Düşünce Topluluğu’nun Kuruluş Gerekçeleri, İlkeleri ve Amaçları

Sorgulama Zamanı Düşünce Topluluğu; toplumsal yaşamdaki güncel sorunların gerçekçi bir yaklaşım esasında çözümlenmesini ve çözüm önerilerinin geliştirilmesini amaçlayan bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir araştırma ve düşünce topluluğudur. Topluluk, genellikle toplumsal bilimlerin farklı alanlarında uzmanlık eğitimi almış ve kişisel sorumluluk duygusuyla gönüllü çalışan uzman kişilerden oluşmaktadır.

 

Sorgulama Zamanı Düşünce Topluluğu; varlık, uygarlık, toplum, kültür, insan, birey, kimlik, toplumsal cinsiyet, sınıf, etnisite, ulus-devlet, milliyetçilik, ırkçılık, ayrımcılık, dışlama, asimilasyon, çokkültürlülük, kültür-kırımı, etnik-kırım, etnik temizlik, işsizlik, yoksulluk, refah, sömürü, nüfus, enerji, çatışma, uzlaşma, savaş, terör, aşırıcılık, köktencilik, toptancılık, faşizm, despotizm, elerklik, insan hak ve özgürlükleri, eşit(siz)lik, hoşgörü, horgörü, çağcıllık, çağcıllık sonrası, bilgi, bilişim vb. gibi toplumsal-kültürel konuların neliğini, nasıllığını ve niçinliğini sorgulamaya ve çözümlemeye çalışmaktadır.

 

Topluluğun Kuruluş Gerekçeleri

1.    Toplumsal bilimler alanında uğraşılan güncel sorunlarla ilgili bilimsel çalışmaları ve felsefe esaslı düşünce ürünlerini derlemek.

2.    Disiplinlerarası ortak çalışma olanakları sağlamak.

3.    Toplumsal bilimler alanında uğraşılan güncel sorunların teşhisi, tespiti, tanımlanması ve çözümlenmesi üzerine farklı bakış açıları ve yaklaşımlara sahip kesimlerin görüş ve düşüncelerinin yansıtılabileceği bir bilişim ve etkileşim ortamını oluşturmak.

 

Topluluğun Dayandığı İlkeler

1.    Toplumsal yaşamı çetinleştiren sorunların oluşumu ve çözümüne ilişkin duyarlılık ilkesi

2.    Eşitlikçi ve özgürlükçü anlayış esasında bireysel ve toplumsal sorumluluk ilkesi

3.    Farklı görüş, inanış, kimlik ve kültürlere bağlı kesimler arasında hoşgörü ve eşitlik ilkesi

 

Topluluğun Kuruluş Amaçları

İnsan ilişkilerinde; cehalet, kibir, ötekiye karşı önyargı ve horgörü, kin, nefret, sömürü, ezme, öldürme vb. gibi olgusal süreçlerin söylemsel ve eylemsel boyut ve sonuçlarını sorgulayıp tartışarak; eşitlik ve özgürlük ilkeleri esasında yaşanabilir bir dünyanın inşa edilebilirliği düşüncesi doğrultusunda, alçakgönüllülük, farklılıklara karşı hoşgörü, anlama, karşılıklı saygı, güven ve barış içinde birarada yaşama duygu, düşünce ve davranış biçimlerini geliştirme, teşvik etme ve yaygınlaştırma amacını gütme bağlamında:

1.    Ayrı söylemsel ve ideolojik görüşleri paylaşan kesimler arasında karşılıklı iletişim, tartışma ve uzlaşma kültürünü teşvik edip yaygınlaştırmak.

2.    Büyük, orta ve küçük çaplarda yer alan güncel sorunların tartışılması, çözümlenmesi ve çözüm önerilerine ilişkin disiplinlerarası ortak çalışma koşullarını sağlamak.

3.    Güncel toplumsal sorunlarla ilgili bilimsel çalışma ve düşünce ürünlerini derleyip ilgilenen kişi ve çevrelerin kullanımına açmak.

4.    Başat güç odakları tarafından uygulanan medyatik sansür, yanlılık ve tekelciliğe karşı alternatif medya ve iletişim olanakları sağlamak.

5.    İnsanların yarattığı toplumsal-kültürel yapı ve süreçler bağlamında üretilmiş algı, tutum, davranış kalıplarını, kavramları, değerleri, normları; dolayısıyla da kültürün ürünü olan her şeyi sorgulayan eleştirel düşünme ve eylemeye teşvik etmek. Başka bir deyişle; edilgen itaatçı kişilik tipi yetiştirme programları yerine, etkin sorgulayıcı kişilik tipi yetiştirme girişimlerini teşvik etmek.

 

Çalışma ve İlgi Alanları

Sorgulama Zamanı Düşünce Topluluğu aşağıda belirtilen alanlarda tarafsız, gerçekçi ve bilimsel bir yaklaşımla çalışmayı amaçlar:

1.    Geçim ve Ekonomi

2.    Düşünce ve Felsefe

3.    Hukuk ve Düzen

4.    Politika ve Uluslararası İlişkiler

5.    Birey ve Psikoloji

6.    Toplum ve Kültür

7.    Tarih ve Gelecek

8.    Türklükbilimi

9.    Gündem

 

Yazan: Sorgulama Zamanı Düşünce Topluluğu Koordinatörü artum DİNC
İlk yazıldığı tarih: 22.05.2009
Son güncelleme tarihi: 02.07.2014